Menu

2021年每月營業額

                                                                                                                                                           (單位:新臺幣仟元)

月份 合併營收
營業收入淨額 年度增()比率(%)
一月  
二月    
三月  
四月    
五月  
六月    
七月  
八月    
九月  
十月  
十一月  
十二月  

新聞聯絡

公關窗口

02-2268-9141#1007

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

 
Go to top