Menu

2020年每月營業額

                                                                                                                                                           (單位:新臺幣仟元)

月份 合併營收
營業收入淨額 年度增()比率(%)
一月 143,326  -16.28 % 
二月 112,587  38.38 % 
三月 198,676   27.50 % 
四月 242,471   92.21 % 
五月 213,966  -28.54 % 
六月 319,322  35.57 % 
七月 214,587  24.13 % 
八月 171,127  -21.20 % 
九月 172,362  -12.33 % 
十月 190,373  5.50 % 
十一月 167,087  -35.18 % 
十二月  

新聞聯絡

公關窗口

02-2268-9141#1007

Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

 
Go to top